» آبیاری
  • وصیت جوان کنگانی برای کمک به درمان این شهرستان عملی شد
  • وصیت جوان کنگانی، با خریداری و استقرار تجهیزات درمانی به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال عملی شد.