» آسیب دیدگان
  • توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی بین آسیب دیدگان از کرونا
  • با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ایرج خرمدل به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد.