» آلودگی محیط‌زیست
  • نمونه‌برداری و تست آب توازن کشتی‌ها در بندر بوشهر
  • به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا ازادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد قاسمی اظهار کرد: در راستای اجرای الزامات کنوانسیونهای بینالمللی درباره مدیریت آب توازن کشتیها که بهمنظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست دریایی ناشی از ورود گونههای غیربومی و مواد عفونی و بیماریزا توسط آب توازن کشتیهاست، این ادارهکل مبادرت به انجام […]