» اتاق بازرگاني
  • رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در سمت خود ابقا شد
  • بوشهر-ایرنا- در نخستین نشست هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی بوشهر انتخابات اعضای هیات رئیسه این اتاق برگزار و خورشید گزدرازی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در سمت خود ابقا شد.