» ام آر آی
  • نیاز مبرم شهرستان‌های دیلم و گناوه به "ام آر آی"
  • یکی از نیازها و مطالبه‌های جدی مردم شهرستان‌های گناوه و دیلم دستگاه تشخیص پزشکی درمانی "ام آر آی" است که در زمان حاضر…