» توسعه گرايانه
  • شوراها نماد حضور اجتماعی توسعه گرایانه مردم هستند
  • بوشهر- ایرنا- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: شوراهای شهر و روستا نماد تبلور حضور اجتماعی مردم در پیشبرد برنامه های توسعه گرایانه هستند.