» درآمدزایی
  • مدارس عالی مهارت راهبردی اثرگذار در رفع چالش‌هاست
  • به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر، اسماعیل عبداللهی صبح امروز در جلسه شورای اقتصاد دانشبنیان و سرمایهگذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه هر طرح پیشنهادی باید ابتدا در تیمهای مطالعاتی امکانسنجی شود، اظهار کرد: در اجرای طرحهای اقتصادی، مسائلی نظیر توان استانی، زیرساختها و ظرفیتهای دانشگاهی، فعالسازی ظرفیتهای موجود، درآمدزایی و […]
  • محورها و اهداف کاری سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر
  • به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر، اسماعیل عبداللهی روز گذشته درجلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامیواحد بوشهر با بیان اینکه سال گذشته با اتکا به ظرفیتهای واحدها و مراکز دانشگاهی استان و توانمندیهای همکاران با شعار تعامل حداکثری در تحقق استراتژیهای دانشگاه تلاش گستردهای صورت گرفت، گفت: تثبیت اوضاع، تحرک هدفمند، تحول و توسعه […]