» درگاه
  • ثبت نام واحدهای صنفی و صنعتی در درگاه وزارت بهداشت الزامی است
  • رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر گفت:  ثبت واحدهای صنفی و صنعتی استان بوشهر در درگاه اینترنتی وزارت بهداشت الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.