» در مسیر افتخار
  • بازسازی عملیات والفجر ۸ در بوشهر
  • فرمانده سپاه مالک اشتر بوشهر گفت: در آستانه کنگره سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر عملیات والفجر هشت در استان بازسازی می شود.