» دکتر امین رستم زاده
  • دریا به کمک احتیاج دارد…
  • رشد روزافزون جمعیت جهان باعث شده تا بشر برای تامین خوراک بیش از اندازه به دریا فشار بیاورد.