» دکتر کشمیری
  • راه اندازی بخش آنکولوژی اطفال به زودی
  • بخش آنکولوژی اطفال در آینده‌ای نزدیک در بوشهر راه‌اندازی می شود.