» رئیس دانشگاه آزاد بوشهر
  • روز مصاحبه دوره دکتری، کفشم را در نمازخانه دانشگاه شهید بهشتی دزدیدند
  • رئیس دانشگاه آزاد بوشهر گفت: روز مصاحبه دوره پذیرش دکتری دانشگاه شهید بهشتی، برای نماز به مسجد رفتم، بعد از نماز خبری از کفش من نبود و بجایش کفشی کهنه و وصله خورده برایم گذاشتند.