» راه آهن
  • ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز – بوشهر
  • ایلنا: نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز – بوشهر تاکید کرد.