» رزرو حج
  • آغاز فرایند نام نویسی ودیعه گذاران حج تمتع در کاروان ها
  • نام نویسی ودیعه گذاران حج تمتع در کاروان های محل سکونت شان در سامانه حج آغاز شده است.