» رشته های جدید
  • دو رشته جدید به لیست رشته‌های تحصیلی دانشگاه خلیج فارس اضافه شد
  • دو رشته جدید با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به لیست رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر اضافه شد.