» رشد و توسعه
  • رغبت بخش خصوصی برای حضور در ورزش استان بوشهر قابل توجه است/ تعداد سمن‌های جوانان از ۲ سمن در سال ۹۲ به ۳۵ سمن در سال ۹۷ افزایش یافت
  • سلطانی فر گفت: نکته قابل توجه در استان بوشهر رغبت بخش خصوصی برای کمک به دولت در حوزه ورزش است.