» رفع آلایندگی
  • کارگروه استانی رفع آلایندگی عسلویه برگزار شد
  • کارگروه استانی رفع آلایندگی عسلویه با حضور استاندار بوشهر برگزار شد.