» رودخانه های استان های بوشهر
  • ۱۸۵ میلیون متر مکعب روان آب بارش باران وارد رودخانه‌های استان بوشهر شد
  • رئیس مدیریت بحران شرکت آب منطقه‌ای بوشهربا بیان اینکه تاکنون ۳۴۰ میلیمتر بارش باران در استان بوشهر ثبت شده است، گفت: در بارندگی سال آبی جاری، بیش از ۱۸۵میلیون متر مکعب روان آب وارد رودخانه‌های استان بوشهر شد.
  • ۱۸۵ میلیون متر مکعب روان آب بارش باران وارد رودخانه‌های استان بوشهر شد
  • رئیس مدیریت بحران شرکت آب منطقه‌ای بوشهربا بیان اینکه تاکنون ۳۴۰ میلیمتر بارش باران در استان بوشهر ثبت شده است، گفت: در بارندگی سال آبی جاری، بیش از ۱۸۵میلیون متر مکعب روان آب وارد رودخانه‌های استان بوشهر شد.