» روز شوراها
  • اعضای شوراها متحد و همدل باشند/ لزوم رفع اختلافات در شوراها
  • بوشهر – رئیس شورای اسلامی شهرستان بوشهرگفت: شورا زمانی موفق است که اتحاد، همدلی و یک‌دستگی در میانشان وجود داشته باشد