» زمانی
  • کنگان دومین شهر پذیرش و اسکان مسافران نوروزی
  • زمانی رئیس اداره آموزش و پرورش دلوار از افزایش پذیرش مسافران نوروزی در دلوار خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه دلوار زمانی در ارایه آماری، ازافزایش پذیرش مسافران نوروزی، در ستاد اسکان مسافران نوروزی این اداره خبر داد. ایشان در آماری مقایسه ای اعلام کردند تا پایان روز هفتم فروردین، […]
  • افزایش پذیرش مسافران نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان دلوار
  • زمانی رئیس اداره آموزش و پرورش دلوار از افزایش پذیرش مسافران نوروزی در دلوار خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه دلوار زمانی در ارایه آماری، ازافزایش پذیرش مسافران نوروزی، در ستاد اسکان مسافران نوروزی این اداره خبر داد. ایشان در آماری مقایسه ای اعلام کردند تا پایان روز هفتم فروردین، […]