» زمستان
  • موافقان و مخالفان احداث سد باغان بوشهر/ از نگرانی‌کشاورزان تا هشدار خشک‌شدن رودخانه "مُند"/ یک مسئول: طرح اهمیت صنعتی دارد
  • ایلنا: طرح احداث سد باغان بر روی رودخانه "مند" واکنش‌های متفاوتی در پی داشته؛ از یک سو باعث ایجاد موجی از نگرانی در بین مردم، کشاورزان و فعالان محیط زیست شهرستان…