» زنگ مدارس
  • بوشهر ؛ نواخته شدن زنگ خلیج فارس در مدارس
  • زنگ خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در مدارس بوشهر نواخته شد.