» زهرا اربابی
  • بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شد
  • معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید برهمکاری در گذر از شرایط سخت و لزوم صرفه‌جویی در اعتبارات گفت: بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شده است.
  • بخشنامه صرفه جویی در ردیف های مختلف اعتباری به استان ها ابلاغ شد
  • بوشهر- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مدیران دستگاه اجرایی باید با توجه به بخشنامه ابلاغ شده در هزینه کرد ها در ردیف های مختلف اعتباری صرفه جویی کنند.