» زهکشی
  • تامین آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا
  • وزیر نیرو از گسترش طرح های آبشیرین کن در جنوب کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ها بخشی از آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا تامین می شود.