» زوج دانشجو
  • هفت زوج دانشگاه پیام‌نور گناوه ازدواج خود را بر پهنه خلیج فارس جشن گرفتند
  • هفت زوج دانشجوی دانشگاه پیام‌نور گناوه در راستای برپایی مراسم ازدواج آسان، روز گذشته مراسم ازدواج خود را در کشتی بر پهنه آب‌های ساحلی خلیج فارس جشن گرفتند.