» زیست فناوری
  • رتبه دوم آسیا در حوزه داروهای زیستی مربوط به ایران است
  • بوشهر-ایرنا- دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایران اکنون در حوزه زیست فناوری دریایی در آسیا رتبه قابل قبولی دارد تا جایی که در حوزه داورهای زیستی پس از کشور ژاپن رتبه دوم قاره را به خود اختصاص داده است.