» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر
  • تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان بوشهر نیازمند ۲۱ میلیارد تومان است
  • بوشهر – معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: دو هزار و ۶۰۰ پروژه نیمه تمام در استان بوشهر وجود دارد که برای تکمیل آن ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
  • تکمیل پروژه‌های عمرانی استان بوشهر نیازمند ۲۱۰۰ میلیارد تومان است
  • بوشهر – معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و مطالبات پروژه‌های عمرانی استان بوشهر نیاز است.