» محرم
  • رسانه های خارجی به دنبال تحریف عملکرد مثبت وزارت بهداشت هستند
  • استاندار بوشهر گفت: جریان تحریف رسانه‌های خارج کشور با برنامه‌ها و گزارش‌های مختلف به دنبال تحریف خدمات و عملکرد مثبت وزارت بهداشت هستند.