» محصول
  • ارتقا واحد تولید پارازایلین مجتمع پتروشیمی نوری
  • طرح ارتقا واحد تولید پارازایلین مجتمع پتروشیمی نوری با تکیه بر توان داخلی با موفقیت پایان یافت.