» محمدصادق یزدانشناس
  • واحدهای دامداری غیر صنعتی استان بوشهر ساماندهی می‌شوند
  • بوشهر – مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: واحدهای دامداری غیر صنعتی استان بوشهر ساماندهی می‌شوند.