» مهارت افزایی
  • زنگ صنعت در مدارس سمای بوشهر به صدا درمی‌آید
  • اسماعیل عبداللهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در بوشهر با بیان اینکه زنگ صنعت با رویکرد تبیین مفاهیم کارآفرینی و اشتغال در مدارس سمای استان بوشهر نواخته خواهد شد، اظهار کرد: در راستای تفاهمنامههای متعدد منعقدشده دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بخش صنعت استان، کارشناسان حوزههای مختلف صنایع بهمنظور اطلاعرسانی دقیق و پاسخهای […]