» مهار
  • مهار نشت نفت در نزدیکی جزیره خارگ
  • نشت نفت در نزدیکی جزیره خارگ به صورت کامل مهار و پاکسازی شد.