» مهدی پیروی
  • پنجمین دوره کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی برگزار می شود
  • شیراز- پنجمین دوره کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی با عنوان« بازی بعد از ۷.۳» در شیراز برگزار می شود.