» مواج
  • پایان هفته بارانی
  • آسمان استان بوشهر در پایان هفته بارانی و خلیج فارس مواج و طوفانی می‌شود.