» میراث فرهنگی یزد
  • لزوم ساماندهی باغ‌ویلاها برای مدیریت منابع آب
  • رشد نابسامان باغ‌ویلاها و مصرف بیش از حد آب به چالشی بزرگ در این حوزه تبدیل شده که ضروری است برای مدیریت آب ساماندهی آنها در دستور کار قرار گیرد.