» ناجی
  • بهره‌برداری از مخازن ذخیره سوخت در سه بندر
  • رییس نیروگاه اتمی بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر دو نوع تعمیرات اساسی و نیمه اساسی دارد که اورهال امسال نیروگاه اتمی بوشهر از نوع نیمه اساسی است