» پارک علم و فناوری بوشهر
  • بودجه پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر ۱۰۶۸۲۰ میلیون ریال است
  • بودجه ۹۹ پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر براساس لایحه بودجه کل کشور ۱۰۶۸۲۰ میلیون ریال برآورد شد.