» پالایشگاهها
  • افزایش دقت اندازه گیری جریان گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی
  • با نصب سامانه‌های اندازه‌گیری گاز (میترینگ)، دقت سنجش جریان و انرژی گاز در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی افزایش می‌یابد.