» پاکستان
  • کودکان متکدی پاکستانی ساکن در بوشهر را عمدا فلج می‌کنند
  • ایلنا: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: کودکان متکدی اتباع خارجیاز جمله پاکستان به طور حرفه‌ای فلج شده و به مشتریان فروخته می‌شوند.