» دبیرخانه
  • بوشهر به عنوان دبیرخانه کشوری مدیریت فوریت های روانی-اجتماعی دانش آموزان قطب ۳ کشور انتخاب شد
  • بوشهر(پانا)_ ارتباط زنده ویدئو کنفرانس معاون پرورشی و فرهنگی و روسای ادارات امورتربیتی ،مشاوره ومراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با معاون مشاوره وبرنامه ریزی اداره امورتربیتی ،مشاوره ومراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت متبوع جهت تببین  شیوه نامه مدیریت فوریت های روانی اجتماعی دانش آموزان برگزار شد . […]